Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Podziałem nieruchomości jest fizyczne wyodrębnienie części powierzchni ziemskiej, zwanej działką gruntu, która w wyniku podjętej w przyszłości czynności prawnej może stanowić samodzielną nieruchomość gruntową albo wejść w skład innej nieruchomości. Podział nieruchomości wykonywany jest zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z rozporządzeniem RM wykonawczym do tej ustawy z dnia 07.12.2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Uczestnikami procesu podziałowego są: wnioskodawca podziału, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który opiniuje wstępny projekt oraz wydaje decyzję o podziale, starosta, który wydaje oraz przyjmuje do zasobu dokumentację podziałową, a także wprowadza zmiany w katastrze nieruchomości, geodeta oraz w niektórych przypadkach rzeczoznawca majątkowy.

Podziały nieruchomości rolnych i leśnych.

Przy podziałach nieruchomości rolnych i leśnych nie występuje potrzeba uzyskiwania opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, albo o niesprzeczności z przepisami odrębnymi w razie braku planu lub decyzji. W przypadku podziałów nieruchomości rolnych lub leśnych nowopowstałe działki nie mogą mieć powierzchni mniejszej niż 0.3000ha, chyba że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie nieruchomości sąsiedniej lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.