Inwentaryzacje powykonawcze

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest jednym z niezbędnych dokumentów potrzebnych w celu zakończenia realizacji inwestycji. Zgodnie z ustawą prawo budowlane głównie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz sieci i przyłącza uzbrojenia terenu podlegają geodezyjnemu wytyczeniu, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu danego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Końcowym produktem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest mapa poinwentaryzacyjna, którą kierownik budowy wraz z innymi dokumentami przedstawia inspektoratowi nadzoru budowlanemu.